ایجاد ارتباط بین مشتریان

نرم افزار فرادیس CRM این امکان را برای شما فراهم می آورد که مشتریان خود را به صورت حقوقی ثبت نماید و برای آن شرکت اطلاعات پرسنل را به صورت مجزار ولی مرتبط با آن شرکت ثبت نماید. همچنین این نرم افزار این امکان را برای شما فراهم می آورد که بتوانید روابط کاری ، فامیلی، نمایندگی و سایر روابط موجود بین اشخاص که با آنها در ارتباط هستید در نرم افزار ثبت کنید برای مثال اگر مدیر عامل شرکت آبتین جناب آقای مهندس موسوی پسر خاله مدیر فروش شرکت سپاهان جناب آقای صادقی است بتوانید این رابطه را در نرم افزار ثبت کنید.

ایجاد ارتباط بین مشتریان در نرم افزار CRM فرادیس

ایجاد ارتباط بین مشتریان در نرم افزار CRM فرادیس