با تشکر از اینکه فرادیس را انتخاب نموده اید، کارشناسان ما در اولین فرصت، پس از بررسی درخواست شما و روشی که برای نصب انتخاب نموده اید، درخواست شما را پاسخ خواهند داد.