تیم فرادیس

»تیم فرادیس
تیم فرادیس2019-04-15T09:14:22+04:30

خانم مهندس منصوری

34

آقای مهندس قربانزاده : مدیر استقرار و آموزش نرم افزار

خانم مهندس دانشمند: مدیر منابع انسانی

خانم مهندس دانشمند

خانم مهندس منصوری : برنامه نویس

آقای مهندس امید قربانزاده

خانم مهندس زیبانژاد : پشتیبان نرم افزار