فروش بخش انتهایی فرآیند بازاریابی و شروع یک رابطه بلندمدت با مشتریان است که نیاز به مدیریت ارتباط موفق با مشتریان دارد. فعالیتهای بازاریابی و کمپین های تبلیغاتی درصورتیکه که منجر به فروش نشود هیچ فایده ای نخواهد داشت. نرم افزار CRM فرادیس با فراهم آوردن نیازهای لازم برای چابک سازی فرآیند بازاریابی و فروش شما را یاری می کند تا بیشتر بفروشید.

مدیریت فروش شامل برنامه‌ریزی، سازماندهی،هدایت، کنترل و هماهنگی پرسنل فروش در جهت اهداف شرکت است و نرم افزار CRM فرادیس نیازهای مدیریت فروش را درجهت مدیریت صحیح نیروهای فروش، زمانبندی مناسب، کاهش فعالیتهای تکراری در بخش فروش، افزایش بهره وری کارشناسان فروش را فراهم نموده است.

نرم افزار CRM فرادیس مدیر و کارشناسان فروش را قبل از فروش،در حین فروش و بعد فروش همراهی می کند.

 

 

مدیرت فروش در نرم افزار crm فرادیس

مدیرت فروش در نرم افزار crm فرادیس