کارگاه آموزشی

»کارگاه آموزشی

کارگاه آموزش مدیریت ارتباط با مشتری CRM

کارگاه آموزش مدیریت ارتباط با مشتری سرفصل کارگاه آموزش مدیریت ارتباط با مشتری ۱- مشتری مداری چیست؟ ۲- اصول طلایی مشتری مداری ۳- رابطه فرهنگ سازمانی، فرهنگ مشتری مداری و مدیریت ارتباط با مشتری ۴- اهمیت و آینده CRM از دیدگاه گارتنر و فارستر ۵- دلایل سرمایه گذاری شرکتها ۶- اهداف پیاده سازی CRM