دریافت و پرداخت در نرم افزار فروش فرادیس

دریافت و پرداخت در نرم افزار فروش فرادیس

ثبت دریافت ها از مشتریان نرم افزار فروش فرادیس به شما کمک می کنند تا تمام مطالبات دریافتی از اشخاص و مشتریان خود را در نرم افزار روی پرونده فروش و یا فاکتور فروش آن شخص ثبت نماید. با این کار به راحتی می توانید از میزان بدهکاری ، بستانکاری و ارتباط های مالی مشتریان خود...