دسته بندی های مختلف مشتری در نرم افزار CRM فرادیس

دسته بندی های مختلف مشتری در نرم افزار CRM فرادیس

بازاریابی مبتنی بر بازار هدف، نیازمند بخش بندی کردن مشتریان است و همچنین ایجاد بانک اطلاعات مشتریان بدون دسته بندی مشتریان امکان پذیر نمی باشد. این زیرمجموعه ها را می توان به‌عنوان یک بازار هدف قلمداد کرد و با استراتژیهای مشخص به آنها دسترسی پیدا کرد با استفاده از نرم...