نحوه مدیریت مشتری در CRM فرادیس

نحوه مدیریت مشتری در CRM فرادیس

جمع آوری، تجزیه و تحلیل اطلاعات مشتریان در جهت مدیریت ارتباط با مشتری و چابک سازی فرایندهای کسب و کار امری ضروری است. مشتریان سرمایه اصلی هر سازمانی است و زمانی که بتوانیم مشتریان را نسبت به رقبا بهتر مدیریت کنیم سازمان موفقی خواهیم بود. اما مدیریت یکپارچه، منظم و...