گزارشات میزان بدهی و بستانکاری در نرم افزار فروش فرادیس

»»گزارشات میزان بدهی و بستانکاری در نرم افزار فروش فرادیس

گزارشات میزان بدهی و بستانکاری در نرم افزار فروش فرادیس

گزارشات میزان بدهی و بستانکاری در نرم افزار فروش فرادیس

نرم افزار فروش فرادیس این امکان را برای شما فراهم می نماید که گزارشی از میزان بدهی و بستانکاری های شرکت خود به تفکیک مشتری ، پرسنل و یا به صورت سر جمع داشته باشید .

گزارشات میزان بدهی و بستانکاری در نرم افزار فروش فرادیس

گزارشات میزان بدهی و بستانکاری در نرم افزار فروش فرادیس

در باره نویسنده :

مدیر آموزش و استقرار نرم افزار CRM فرادیس

ثبت ديدگاه