نرم افزار فروش فرادیس به شما کمک می کنند که میزان حجم خرید هر مشتری را براساس دوره مالی خود محاسبه نماید و مشتریان خود را براساس پتانسل خریدشان رتبه بندی نماید این کار می تواند در ارائه خدمات و ارائه محصولات مورد نیاز در زمان مناسب به مشتریان خود در جهت فادار سازی آنها  به شما کمک نماید.

گزارشات حجم خرید در نرم افزار فروش فرادیس

گزارشات حجم خرید در نرم افزار فروش فرادیس