گزارشات فروش خود را براساس مناطق جغرافیای که تعریف نموده اید تهیه کنید این کار به شما کمک می کنند که درصد فروش خود در مناطق مختلف را داشته باشید با تلفیق این گزارش با گزارش فروش به تفکیک کالا شما می توانید مشخص کنید کدام کالا در کدام منطقه جغرافیای با استقبال بیشتری روبه روشده و در سرمایه گذاری آینده شرکت به آنها بیشتر توجه نمایید.

گزارشات فروش به تفکیک منطقه جغرافیایی در نرم افزار فروش فرادیس

گزارشات فروش به تفکیک منطقه جغرافیایی در نرم افزار فروش فرادیس