در صورتیکه شرکت شما داری تنوع کالا و خدمات است می توانید گزارشات فروش خود را براساس کالا های فروش رفته تهیه کنید این نوع گزارش کمک های زیادی می تواند به شما به نماید برای مثال می توانید مشخص کنید که کدام کالا با استقبال بیشتری روبرو شده است و یا کدام کالا برای سازمان شما سود آوری بیشتری داشته است.

گزارشات فروش به تفکیک کالا در نرم افزار فروش فرادیس

گزارشات فروش به تفکیک کالا در نرم افزار فروش فرادیس