جستجوی سریع مشتری
در هنگام ثبت اطلاعات اشخاص در نرم افزار CRM فرادیس به هرشخص توسط نرم افزار CRM یک کد CRM تخصص داده می شود در صورتی که در فاکتور و قسمت های مختلف از این که استفاده نماید به راحتی و در کسری از زمان می توانید با یک جستجوی ساده به کلیه اطلاعات و مشخصات مشتریان خود دسترسی داشته باشید.
همچنین نرم افزار CRM فرادیس این امکان را برای شما فراهم می کند تا با جستجوی قسمتی از نام مشتریان خود بتوانید به اطلاعات آنها دسترسی داشته باشید برای مثال اگر مشتری با نام زمانی فر دارید با جستجوی کلمه زمانی در کسری از زمان می توانید به مشخصات کامل تمام کسانی که در نام خود کلمه زمانی را دارند دسترسی داشته باشید.

جستجوی سریع مشتریان در نرم افزار CRM فرادیس

جستجوی سریع مشتریان در نرم افزار CRM فرادیس